Csonka antifonálé ***, 1607-1632 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1A RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
2.) p. 1B RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
3.) p. 2A RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
4.) p. 3A RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
5.) p. 3B RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
6.) p. 8A RPHA 0705 Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
7.) p. 8B RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
8.) p. 11A RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
9.) p. 18A RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
10.) p. 19A RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
11.) p. 20A RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
12.) p. 20B RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
13.) p. 21A RPHA 1489 Világosságnak szent Atyja… (Invocatio)
14.) p. 21B RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
15.) p. 22A RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
16.) p. 22B RPHA 0652 Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel… (Pünkösdi invocatio)
17.) p. 23B RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
18.) p. 26A RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
19.) p. 26B RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
20.) p. 27B RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
21.) p. 30A RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
22.) p. 31A RPHA 0027 Bogáti Fazakas Miklós: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja… (Ps 32=33)
23.) p. 32B RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
24.) p. 33A RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
25.) p. 34A RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
26.) p. 35A RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
27.) p. 36A RPHA 0262 Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek… (Könyörgés Isten oltalmáért)
28.) p. 37A RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
29.) p. 38B RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
30.) p. 39B RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
31.) p. 40B RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
32.) p. 41B RPHA 0547 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy említjük eleinket… (Ps 84=85)
33.) p. 42B RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
34.) p. 44A RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
35.) p. 46A RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
36.) p. 47B RPHA 0573 Ghyczy János: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek… (Ps 100=101)
37.) p. 48B RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
38.) p. 50A RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
39.) p. 50B RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
40.) p. 51B RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
41.) p. 52B RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
42.) p. 53A RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
43.) p. 54A RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
44.) p. 55A RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
45.) p. 56A RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
46.) p. 58B RPHA 0615 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem… (Ps 103=104)
47.) p. 60B RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
48.) p. 61B RPHA 0736 Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat… (A szentírásbeli jókról)
49.) p. 64A RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
50.) p. 65A RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
51.) p. 67A, 92A RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
52.) p. 67B RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
53.) p. 69A RPHA 1063 Bogáti Fazakas Miklós: Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet… (Ps 91=92)
54.) p. 70A RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
55.) p. 71A RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
56.) p. 72A RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
57.) p. 73A RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
58.) p. 73B RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
59.) p. 75A RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
60.) p. 76A RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
61.) p. 77A RPHA 1370 Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk… (A jó tanítókért való ájtatosság)
62.) p. 78A RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
63.) p. 81A RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
64.) p. 81B RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
65.) p. 82A RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
66.) p. 82B RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
67.) p. 83A RPHA 0224 Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk… (Könyörgés oltalomért)
68.) p. 84A RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
69.) p. 85A RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
70.) p. 85B RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
71.) p. 86A RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
72.) p. 86B RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
73.) p. 87B RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
74.) p. 88B RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
75.) p. 89A RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
76.) p. 89B RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
77.) p. 90A RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
78.) p. 90A RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
79.) p. 91A RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
80.) p. 91A RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
81.) p. 91B RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
82.) p. 93A RPHA 1113 Ó, Istennek népei… (Intelem)
83.) p. 93B RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
84.) p. 94A RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
85.) p. 95A RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
86.) p. 95B RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
87.) p. 96A RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
88.) p. 96B RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
89.) p. 98B RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
90.) p. 99B RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
91.) p. 101B RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
92.) p. 102A RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
93.) p. 103B RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
94.) p. 105B RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
95.) p. 106A RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
96.) p. 106B RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
97.) p. 108B RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
98.) p. 109A RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
99.) p. 109B RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
100.) p. 110A RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
101.) p. 110B RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
102.) p. 111B RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
103.) p. 112A RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
104.) p. 113A RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
105.) p. 113A RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
106.) p. 113B RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
107.) p. 114B RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
108.) p. 115B RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
109.) p. 116B RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
110.) p. 116B RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
111.) p. 117A RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
112.) p. 118A RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
113.) p. 118B RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)