Komjátszegi graduál ***, 1697 után (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1, 425 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
2.) p. 3 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
3.) p. 3 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
4.) p. 4 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
5.) p. 5 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
6.) p. 6 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
7.) p. 9 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
8.) p. 10 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
9.) p. 11 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
10.) p. 12 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
11.) p. 13 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
12.) p. 14 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
13.) p. 32 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
14.) p. 35 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
15.) p. 37 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
16.) p. 43 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
17.) p. 49 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
18.) p. 54 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
19.) p. 61 RPHA 1018 Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm… (Áldozócsütörtöki hymnus)
20.) p. 64 RPHA 0705 Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
21.) p. 69 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
22.) p. 71 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
23.) p. 76 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
24.) p. 82 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
25.) p. 83 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
26.) p. 85 RPHA 1489 Világosságnak szent Atyja… (Invocatio)
27.) p. 86 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
28.) p. 88 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
29.) p. 91 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
30.) p. 93 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
31.) p. 97 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
32.) p. 101 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
33.) p. 102 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
34.) p. 106 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
35.) p. 112 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
36.) p. 113 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
37.) p. 114, 144 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
38.) p. 116 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
39.) p. 123 RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
40.) p. 127 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
41.) p. 129 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
42.) p. 131 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
43.) p. 132 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
44.) p. 134 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
45.) p. 136 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
46.) p. 139 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
47.) p. 140 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
48.) p. 142 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
49.) p. 143 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
50.) p. 144 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
51.) p. 148 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
52.) p. 152 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
53.) p. 155 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
54.) p. 157 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
55.) p. 159 RPHA 0027 Bogáti Fazakas Miklós: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja… (Ps 32=33)
56.) p. 164 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
57.) p. 166 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
58.) p. 171 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
59.) p. 173 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
60.) p. 174 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
61.) p. 175 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
62.) p. 177 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
63.) p. 181 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
64.) p. 188 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
65.) p. 190 RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
66.) p. 192 RPHA 0262 Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek… (Könyörgés Isten oltalmáért)
67.) p. 193 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
68.) p. 197 RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
69.) p. 199 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
70.) p. 206 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
71.) p. 216 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
72.) p. 219 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
73.) p. 220 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
74.) p. 225 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
75.) p. 227 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
76.) p. 231 RPHA 0547 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy említjük eleinket… (Ps 84=85)
77.) p. 234 RPHA 0544 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk… (Ps 89=90)
78.) p. 242 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
79.) p. 244 RPHA 0573 Ghyczy János: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek… (Ps 100=101)
80.) p. 247 RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
81.) p. 253 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
82.) p. 259 RPHA 0615 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem… (Ps 103=104)
83.) p. 265 RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
84.) p. 267 RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
85.) p. 275 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
86.) p. 278 RPHA 0736 Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat… (A szentírásbeli jókról)
87.) p. 283 RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
88.) p. 285 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
89.) p. 287 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
90.) p. 289 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
91.) p. 295 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
92.) p. 298 RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
93.) p. 306 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
94.) p. 309 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
95.) p. 313 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
96.) p. 315 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
97.) p. 317 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
98.) p. 320 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
99.) p. 331 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
100.) p. 332 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
101.) p. 335 RPHA 1063 Bogáti Fazakas Miklós: Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet… (Ps 91=92)
102.) p. 338 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
103.) p. 342 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
104.) p. 344 RPHA 1159 Bogáti Fazakas Miklós: Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá… (Ps 43=44)
105.) p. 349 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
106.) p. 362 RPHA 1200 Rákóczi Zsigmond: Régtől fogván támaszkodtam Uramra… (Rákóczi Zsigmond könyörgése)
107.) p. 365 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
108.) p. 367 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
109.) p. 369 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
110.) p. 373 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
111.) p. 376 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
112.) p. 378 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
113.) p. 389 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
114.) p. 392 RPHA 1370 Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk… (A jó tanítókért való ájtatosság)
115.) p. 398 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
116.) p. 402 RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
117.) p. 427 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
118.) p. 428 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
119.) p. 430 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
120.) p. 435 RPHA 0224 Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk… (Könyörgés oltalomért)
121.) p. 438 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
122.) p. 439 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
123.) p. 441 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
124.) p. 447 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
125.) p. 450 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
126.) p. 451 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
127.) p. 453 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
128.) p. 455 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
129.) p. 456 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
130.) p. 460 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
131.) p. 464 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
132.) p. 471 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
133.) p. 474 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
134.) p. 475 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
135.) p. 476 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
136.) p. 478 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
137.) p. 479 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
138.) p. 480 RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
139.) p. 484 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
140.) p. 486 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
141.) p. 487 RPHA 1113 Ó, Istennek népei… (Intelem)
142.) p. 489 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
143.) p. 491 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)