Petri András-énekeskönyv ***, 1630-1631 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1A RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
2.) p. 1B RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
3.) p. 2A RPHA 1344 Siderius János: Szükség keresztyénnek, mindennek éltében… (Temetési dicséret)
4.) p. 3A RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
5.) p. 3B RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
6.) p. 6A RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
7.) p. 7A RPHA 1251 Sok hálaadással mi most tartozunk… (A sareptabeli özvegy asszonyról)
8.) p. 8A RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
9.) p. 14A RPHA 0451 Körmendi Fráter Gáspár: Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban… (Szűz Mária dicsérete)
10.) p. 16A RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
11.) p. 22A RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
12.) p. 22B RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
13.) p. 23A RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
14.) p. 23B RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
15.) p. 24A RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
16.) p. 24B RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
17.) p. 25B RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
18.) p. 26B RPHA 0637 Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézust… (Karácsonyi cantio)
19.) p. 27B RPHA 1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék… (Karácsonyi cantio)
20.) p. 30A RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
21.) p. 30A RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
22.) p. 31B RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
23.) p. 33B RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
24.) p. 34A RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
25.) p. 37A RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
26.) p. 38B RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
27.) p. 39A RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
28.) p. 48A RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
29.) p. 49A RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
30.) p. 49B RPHA 0673 Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
31.) p. 50A RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
32.) p. 50B RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
33.) p. 51A RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
34.) p. 51B RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
35.) p. 53A RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
36.) p. 53B RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
37.) p. 54A RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
38.) p. 55B RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
39.) p. 57A RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
40.) p. 57A RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
41.) p. 57B RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
42.) p. 58A RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
43.) p. 58B RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
44.) p. 59A RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
45.) p. 61B RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
46.) p. 62A RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
47.) p. 62A RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
48.) p. 63A RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
49.) p. 63B RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
50.) p. 64B RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
51.) p. 65A RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
52.) p. 66A RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
53.) p. 66A RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
54.) p. 66B RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
55.) p. 67A RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
56.) p. 67B RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
57.) p. 68A RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
58.) p. 68B RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
59.) p. 69B RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
60.) p. 70B RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
61.) p. 70B RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
62.) p. 71B RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
63.) p. 72B RPHA 0894 Sztárai Mihály: Mennyi sokat szól az Isten embernek… (A penitenciáról és hitről)
64.) p. 73A RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
65.) p. 74A RPHA 0277 Szerémi Illés: Dicsérjük mindenkor a mi Istenünket… (Istenünkhöz való szép dicséret)
66.) p. 74B RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
67.) p. 75A RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
68.) p. 78B RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
69.) p. 79A RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
70.) p. 80A RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
71.) p. 81A RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
72.) p. 82A RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
73.) p. 82B RPHA 0912 ? Bornemisza Péter: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura… (Gyermekek éneke katekizmus után)
74.) p. 83B RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
75.) p. 84A RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
76.) p. 84B RPHA 0713 Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk… (Cantio optima)
77.) p. 86A RPHA 0446 Debreceni Szőr Gáspár: Gyarló embereknek nincs szükségesb, mint Istent szolgálni… (Isten szolgálatára hívó ének)
78.) p. 86B RPHA 0280 Váradi Névtelen: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm… (Cantio non inelegans)
79.) p. 87B RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
80.) p. 88A RPHA 0885 Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben… (Édes vigasztaló ének a bűnnek sok nehézségi alatt)
81.) p. 89B RPHA 0099 Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya… (Cantilena a Boldogságos Szűz Máriáról)
82.) p. 90B RPHA 0417 Fényességes tengernek csillaga… (Nyomorult országunk megszabadulásáért könyörgés)
83.) p. 105A RPHA 1398 Üdvözlégy, Istennek szent teste… (Úrfelmutatási ének)
84.) p. 105B RPHA 1406 Üdvözlégy, üdvösséges ostya… (Áldozási hymnus)
85.) p. 106A RPHA 1401 Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia… (Az Oltáriszentségről szóló dicséret)
86.) p. 106A RPHA 3230 Itt jelen vagyon az Istennek Fia… (Úrfelmutatási ének)
87.) p. 106B RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)