Óvári graduál ***, 17. sz. eleje (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1 RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
2.) p. 3 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
3.) p. 6 RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
4.) p. 7 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
5.) p. 8 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
6.) p. 11 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
7.) p. 14 RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
8.) p. 17 RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
9.) p. 19 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
10.) p. 21 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
11.) p. 23 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 25 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
13.) p. 26 RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
14.) p. 27 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
15.) p. 29 RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
16.) p. 30 RPHA 0002 A bűnök távol legyenek tőlünk… (Hetvenedvasárnapi hymnus)
17.) p. 47 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
18.) p. 66 RPHA 0405 Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent… (Benedicamus)
19.) p. 66 RPHA 1165 Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra… (Benedicamus)
20.) p. 66 RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
21.) p. 67 RPHA 3502 Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt… (Benedicamus)
22.) p. 67 RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
23.) p. 67 RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
24.) p. 67 RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
25.) p. 68 RPHA 3504 Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról… (Benedicamus)
26.) p. 68 RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
27.) p. 68 RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
28.) p. 69 RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
29.) p. 69 RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
30.) p. 69 RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
31.) p. 96 RPHA 3214 Karácsony ünnepében… (Karácsonyi invocatio)
32.) p. 96 RPHA 3021 E húsvét ünnepében… (Húsvéti invocatio)
33.) p. 96 RPHA 4006 Ez esztendőt megáldod… (Újesztendei invocatio)
34.) p. 96 RPHA 3022 E Pünkösd ünnepében… (Pünkösdi invocatio)
35.) p. 170 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
36.) p. 179 RPHA 1315 Erdélyi Máté: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Szent István haláláról való ének)
37.) p. 183 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
38.) p. 186 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
39.) p. 188 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
40.) p. 191 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
41.) p. 193 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
42.) p. 194 RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
43.) p. 194 RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
44.) p. 195 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
45.) p. 195 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
46.) p. 196 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
47.) p. 197 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
48.) p. 199 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
49.) p. 199 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
50.) p. 200 RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
51.) p. 202 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
52.) p. 203 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
53.) p. 204 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
54.) p. 206 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
55.) p. 207 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
56.) p. 208 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
57.) p. 209 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
58.) p. 210 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
59.) p. 211 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
60.) p. 211 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
61.) p. 212 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
62.) p. 213 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
63.) p. 213 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
64.) p. 214 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
65.) p. 215 RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
66.) p. 216 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
67.) p. 218 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
68.) p. 218 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
69.) p. 219 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
70.) p. 220 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
71.) p. 221 RPHA 0036 A Pünkösdnek jeles napján, alleluja… (Pünkösdi dicséret)
72.) p. 227 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
73.) p. 227 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
74.) p. 229 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
75.) p. 230 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
76.) p. 231 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
77.) p. 232 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
78.) p. 234 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
79.) p. 235 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
80.) p. 236 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
81.) p. 237 RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
82.) p. 239 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
83.) p. 240 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
84.) p. 243 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)